Algemene reisvoorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden Dolphin-air

De reizen zoals aangeboden op de website www.dolphin-air.nl worden uitgevoerd volgens onze Reisvoorwaarden.

Dolphin-air verwacht dat elke deelnemer kennis neemt van deze Reisvoorwaarden om wederzijds van elkaars rechten en plichten te kunnen vernemen.

Reisvoorwaarden Dolphin-air

Artikel 1:     Inleidende bepalingen
Artikel 2:    Totstandkoming en inhoud overeenkomst
Artikel 3:    Betaling
Artikel 4:    Reissom
Artikel 5:    Informatie
Artikel 6:    Reisbescheiden
Artikel 7:    Wijzigingen door de reiziger
Artikel 8:    Verzekeringen
Artikel 9:    Annulering door de reiziger
Artikel 10:  Opzegging door de reisorganisator
Artikel 11:   Wijziging door de reisorganisator
Artikel 12:   Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator
Artikel 13:   Verplichtingen van de reiziger
Artikel 14:   Rente en incassokosten
Artikel 15:   Klachten
Artikel 16:   Geschillen

Artikel 1 Inleidende bepalingen:

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Reisorganisator:
  Diegene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt in casus Dolphin-air, KvK nr.: 55167055.
 2. Reiziger:
  De wederpartij van de reisorganisator.
 3. Reisovereenkomst:
  De overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
  a. vervoer;
  b. verblijf;
  c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.
 4. Boekingskantoor:
  Het bedrijf dat tussen de reiziger en de reisorganisator bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.
 5. Werkdagen:
  Maandag tot en met zaterdag van 09:00 – 17:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten. De reisorganisator kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in de publicatie wordt vermeld. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

 1. Aanbod en aanvaarding:
  De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, in de vorm van een factuur.
  Bij een boeking richt de reisorganisator het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door de reisorganisator is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.
 2. Kennelijke fouten:
  Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
 3. Opzegging reisorganisator wegens te geringe deelname:
  De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, bij een te gering aantal aanmeldingen en/of bij onverwacht annuleren van een reiziger op een laat moment/vlak voor de aanvang van de reis.
 4. Informatieplicht reiziger:
  De reiziger verstrekt het boekingskantoor of de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren de volledige naamsvermelding zoals in het paspoort, adres, postcode en woonplaats, de geboortedatum, het nummer van zijn/haar mobiele telefoon en e-mailadres en een volledig ingevulde gezondheidsverklaring en kopie van zijn/haar paspoort zoals verstrekt na het plaatsen van de boeking.
  Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator. Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.
 5. Aanmelder:
  Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
  Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de reisorganisatie en/of boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
  De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
 6. Gegevens en voorbehouden publicatie:
  Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publictie van de reisorganisator maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.
  aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van € 25,= per boeking;

  • communicatiekosten;
  • eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.
  • een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt de reisorganisator alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen:
  • Essenties:
   Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door de reisorganisator aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). De reisorganisator zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van de reisorganisator.
   De reisorganisator heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen:

   • de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van € 25,= per boeking;
   • communicatiekosten;
   • eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de reisorganisator.
 7. Vertrek- en aankomsttijden:
  Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. De reisorganisator kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.
 8. Luchtvaartmaatschappij/luchthaven/vliegtijden:
  Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger bekend gemaakt, zo mogelijk bij boeking en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden.
  Het kan voorkomen dat tijdens een reisseizoen door onvoorziene omstandigheden aanpassingen gedaan dienen te worden aan het reisprogramma. Dit kan zijn een aanpassing van reisdata, luchthaven en/of vluchttijden. Dolphin-air heeft het recht om eventuele aanpassingen te maken zonder dat de reiziger hiervan bezwaar in kan dienen. Dolphin-air zal je dan op de hoogte stellen van de veranderingen.
 9. Informatie van derden:
  De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3 Betaling

 1. Voor de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van €250,= van de totale reissom van €1700,= te worden voldaan. Het restant van de reissom van €1450,= moet uiterlijk 2 maanden voor de dag van vertrek op de rekening gestort zijn van Dolphin-air.
 2. Indien de overeenkomst binnen 2 maanden voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom van €1700,= worden voldaan.
 3. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar voor of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten van € 50,= in rekening te brengen.
 4. De aanbetaling van € 250,= dienst als zekerheidsstelling voor de reisorganisator voor het geval de reiziger niet aan zijn verplichtingen voldoet. Er vindt in geen enkel geval restitutie plaats van de aanbetaling (€ 250,=) om welke reden dan ook, alsmede van reeds betaalde gelden. Hiervoor dient de reiziger zich te wenden tot zijn/haar verplichte annuleringsverzekering.

Artikel 4 Reissom

 1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door de reisorganisator of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.
 2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.
 3. Zolang niet de gehele reissom is voldaan, heeft de reisorganisator het recht om de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

Artikel 5 Informatie

 1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege de reisorganisator algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
 2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of de reisorganisator tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.
 3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
 4. Door of vanwege de reisorganisator zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een verplichte annulering-, en reisverzekering. De reiziger is verplicht een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. Zonder annuleringsverzekering en zonder reisverzekering mag er niet deelgenomen worden aan een door de reisorganisator aangeboden reis.

Artikel 6 Reisbescheiden

 1. De reisorganisator stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd.
 2. Indien de reiziger uiterlijk 5 wekdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator of het boekingskantoor.
 3. Indien een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft de reisorganisator of het boekingskantoor aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden het bezit van de reiziger worden gesteld.
 4. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator of het boekingskantoor.

Artikel 7 Wijziging door de reiziger

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. De reiziger is hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van wijziging- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de wijziging. Er vind geen restitutie plaats van de aanbetaling om welke reden dan ook. Hiervoor dient de reiziger zich te wenden tot zijn/haar verplichte annuleringsverzekering.

Artikel 8 Verzekeringen

 1. Voor deelname aan de reis is de reiziger verplicht een reis-, en annuleringsverzekering af te sluiten. Dolphin-air is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het feit dat een reiziger zijn of haar reis annuleert, om welke reden dan ook. Er vindt dan ook geen restitutie plaats van zowel de aanbetaling alsmede de volledige betaling van de reis.
 2. De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten. Dolphin-air is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor (vroegere) ziekten en ongevallen van jou als reiziger die zich kunnen voordoen tijdens de gehele reis.
 3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid en voor het bij zich hebben van een doktersverklaring.
 4. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor zijn veiligheid gedurende de gehele reis. Dolphin-air is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor ongevallen, hetzij aangebracht door zichzelf of door derden of door het leven in de open zee gedurende de gehele reis.

Artikel 9 Annulering door de reiziger

 1. Indien een overeenkomst door de reiziger wordt geannuleerd, is de reiziger € 50,= administratie- en communicatiekosten verschuldigd.
 2. De reiziger is verplicht een annulerings- en reisverzekering af te sluiten. De reiziger dient een annulering schriftelijk of per mail te melden. De reisorganisator is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het feit dat een reiziger zijn of haar reis annuleert, om welke reden dan ook. Er vindt dan ook geen restitutie plaats van zowel de aanbetaling als de betaling van de reis. Bij elke reden van annulering door de reiziger, dient de reiziger gebruik te maken van zijn verplichte annuleringsverzekering en zich te wenden tot zijn verzekeringsmaatschappij waar hij zijn annuleringsverzekering heeft afgesloten.

Artikel 10 Opzegging door de reisorganisator

 1. De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
 2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid.

Artikel 11 Wijziging door de reisorganisator

 1. De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze deelt hij zo spoedig mogelijk aan de reiziger mee, nadat de reisorganisator van de wijziging op de hoogte is gesteld.
 2. Een wijziging kan voortvloeien wanneer er een verandering plaatsvind van een vlucht, vluchttijd en/of luchthaven.
 3. In geval van wijziging doet de reisorganisator de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod, met uitzondering van een wijziging van vlucht, vluchttijd en luchthaven.
 4. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moet blijken:
 • De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
 • De aard en klasse van de accommodatie;
 • De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij de hierbij bedoelde beoordeling moet rekening gehouden worden met:

 • De samenstelling van het reisgezelschap;
 • De aan de reisorganisator bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;

Artikel 12 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator

De reisorganisator aanvaard geen enkele aansprakelijkheid op de hierna volgende punten:

 1. Voor schade waarvoor aanspraak bestaat uit hoofde van een reis- en annuleringsverzekering, welke verplicht wordt door de reiziger afgesloten te zijn.
 2. Op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde.
 3. voor schade die voortvloeit uit het zwemmen met dolfijnen in de Rode Zee, met alle daar voorkomende zeeleven en koralen. Het zwemmen met dolfijnen en het snorkelen in het rif is op eigen risico. Elke reiziger is verantwoordelijk voor zichzelf en eventuele gevolgen die voortvloeien uit het zwemmen met dolfijnen, het snorkelen in het rif en zijn/haar aanwezigheid op de boot.
 4. Wanneer er geen dolfijnen zijn. Ondanks dat we naar een gebied gaan waar veel wilde dolfijnen ontmoet kunnen worden (en de ervaring leert dat ze er ook veel zijn), de reisorganisatie geeft geen garantie over het zien van en/of zwemmen met dolfijnen in hun natuurlijke leefomgeving.
 5. Voor schade tijdens de gehele reis, het vervoer, het verblijf op de boot en zodiacs.
 6. Voor schade als die het gevolg zijn van de tekortkomingen van de reiziger zelf.
 7. Bij gemis van een document. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening van de reiziger zelf.
 8. Voor het niet bij zich hebben van een geldig paspoort dat tot 6 maanden na terugkomst nog geldig is (dit is een vereiste voor het reizen van en naar Egypte). Kinderen moeten zelf ook een geldig eigen paspoort hebben dat tot 6 maanden na terugkomst nog geldig is.
 9. Voor gevolgen die voortvloeien uit annuleringen, vluchtwijzigingen en/of vertragingen rond elke wijze van vervoer.
 10. Wanneer de reiziger vanwege fysieke en/of geestelijke conditie de reis voortijdig moet afbreken. De reiziger dient zich voor de aanvang van de reis op de hoogte te stellen over zijn fysieke en geestelijke conditie aan de reisorganisator.

Artikel 13 Verplichtingen van de reiziger

 1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 2. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten.
 3. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.
 4. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 14 Rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 15 Klachten

 1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij de reisorganisator.
 2. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).
 3. De reisorganisator zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
 4. De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
 5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
 6. De reisorganisator zal na ontvangst van d klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 16 Geschillen

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
 2. De reiziger heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.
 3. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

KvK: 55167055
IBAN: NL86RABO0394257529

Btw: NL001939096B61
M: +31(0)6-53658182